Reklamace a odstoupení od smlouvy

Reklamace a odstoupení od smlouvy

Pro naše služby platí všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") Provozovatele stránky www.rozlucky.com. Tyto podmínky jsou smluvní součástí Vámi (dále jen "Klient") zadané služby. Podmínky platí i pro příští obchody, i když na ně nebude v konkrétním případě výslovně odkázáno. Podmínky Klienta, které budou mít odlišné znění, jsou neplatné. Vedlejší domluvy, změny v dohodách nebo jejich zrušení, musí být uskutečněny psanou formou a musí být potvrzeny Provozovatelem.

Klient uznává tyto podmínky a vytvořením rezervace se zavazuje je dodržovat.

A. Reklamace služeb Provozovatele

Pokud má Klient výhrady vůči poskytovaným službám během jejich realizace, je nutné se s výhradou ihned obrátit na zodpovědnou osobu. Klient může do 14 dní od konání akce své výhrady uplatnit doručenou reklamací v písemné formě. V reklamaci uvede, s čím konkrétně byl nespokojený, kdy byla akce uspořádána a čeho se domáhá. Provozovatel je povinen se k reklamaci Klienta vyjádřit do 30 dní po doručení reklamace. 

B. Odstoupení od smlouvy ze strany Provozovatele

Provozovatel je oprávněn ukončit smluvní vztah kdykoliv, když:

Klient bude opakovaně porušovat pokyny firemního personálu. Bude ničit majetek Provozovatele nebo majetek dodavatelů.

Pokud bude minimálně jeden z členů skupiny Klienta neplnoletý a objednaná služba svým charakterem povoluje účast jen plnoletým osobám.

Vyšší moc nebo jiné mimořádné okolnosti, za které Provozovatel nezodpovídá, dělají plnění smlouvy nemožným. Klientovi bude poskytnutý náhradní termín, případně alternativní program.

Klient není v těchto případech oprávněn uplatňovat nárok na náhradu škody.

C. Řešení sporů

V případě, že dojde mezi Provozovatelem a Klientem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Klient podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:


Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát – oddělení ADR

Štěpánská 15

120 00 Praha 2


Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.


Datum platnosti a účinnosti je od 1.7.2022.