Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Pro naše služby platí všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") Provozovatele stránky www.rozlucky.com, které jsou uvedeny níže v bodech I. až XII. Tyto podmínky jsou smluvní součástí Vámi (dále jen "Klient") zadané služby. Podmínky platí i pro příští obchody, i když na ně nebude v konkrétním případě výslovně odkázáno. Podmínky Klienta, které budou mít odlišné znění, jsou neplatné. Vedlejší domluvy, změny v dohodách nebo jejich zrušení, musí být uskutečněny psanou formou a musí být potvrzeny Provozovatelem.

Klient uznává tyto podmínky a vytvořením rezervace se zavazuje je dodržovat.

Definice:

Provozovatelem stránky www.rozlucky.com je Party-Rozlucky s.r.o.,

sídlem: Korunní 2569/108, 101 00 Praha 10, IČO: 17301696, DIČ: CZ17301696 (dále jen "Provozovatel").

www.rozlucky.com – internetová stránka, na základě které Provozovatel poskytuje informace o svých aktivitách a prodává zábavné akce (dále jen "webová stránka" anebo "online služby");

Aktivita – služba, předmět prodeje zábavné, společenské nebo sportovní akce poskytované Provozovatelem nebo zprostředkované Provozovatelem;

Klient – spotřebitel. Organizátor skupiny, tj. fyzická osoba konající ve svém jménu nebo ve jménu podnikatele, objednavatele aktivity a zábavné akce;

Účastníci – skupina lidí zapojená do zábavných akcí organizovaných Provozovatelem v souladu s pravidly a předpisy;

Cena – celková cena za objednané služby prostřednictvím stránky www.rozlucky.com.

Informační voucher – shrnutí rezervace, kterou Klient vytvořil. Obsahuje údaje jako typ objednané aktivity, počet osob, přesný termín, výšku Ceny a jiné relevantní informace.

Potvrzující voucher – je to potvrzení smlouvy o organizaci aktivity zaslané e-mailem, který obsahuje shrnující informace ohledně objednaných aktivit, data a času vybraných aktivit, počtu osob, kontaktních údajů a závěrečných podmínek. 

I. Smluvní vztah

Smluvní vztah mezi Provozovatelem a Klientem vzniká na základě závazné rezervace a zaplacení plné sumy za objednané Aktivity, resp. zaplacení zálohy podle níže uvedených podmínek.

II. Ceny, potvrzení rezervace, záloha

 • Ceny jsou stanoveny podle platného ceníku, eventuálně ústní, nebo písemnou dohodou mezi Provozovatelem a Klientem. Cena je však vždy dodatečně potvrzena emailovou formou.

 • Klient vytváří rezervace pomocí rezervačního systému, e-mailem nebo telefonicky. Obratem mu bude vystaven Informační voucher s upřesněným časem a datem objednaných služeb a výškou zálohy.

 • Výšku zálohy určuje Provozovatel.

 • Rezervace musí být potvrzena do 5 dní od data jejího vytvoření a to zaplacením zálohy bankovým bankovním převodem na účet Provozovatele nebo prostřednictví služby Paypal či po dohodě s klientem službou TransferWise.

 • Po zaplacení bude Klientovi zaslán Potvrzující voucher s přesným datem a časem objednaných aktivit.

 • Zbývající část Ceny (jestli nebylo předem zaplacených 100% Ceny) bude zaplacena 7 dní před objednanou Aktivitou, nebo jestli se na tom dohodnou obě strany, tak na sběrném místě před konáním první Aktivity.

III. Odstoupení od smlouvy ze strany Klienta

Po vytvoření rezervace na konkrétní čas a termín a zaplacení zálohy není možné od smlouvy s Provozovatelem odstoupit a Klient nemá nárok na vrácení zálohy, nakolik podle § 1837 písm. j) zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy uzavřené distančním způsobem a od závazků ze smluv uzavíraných mimo obchodní prostory, když je předmětem poskytování služeb o ubytování, doprava, stravování nebo využití volného času, pokud Provozovatelem tato plnění poskytuje v určeném termínu, přičemž smlouva mezi Klientem a Provozovatelem představuje smlouvu, na základě které se prodávající podnikatel zavazuje poskytnout službu na volný čas, tj. Aktivitu, v dohodnutém čase, resp. lhůtě konání aktivity.

IV. Podmínky pro stornování rezervací

Pokud není s Provozovatelem uzavřena jiná písemná dohoda, platí následující storno podmínky:

 • storno poplatek před zaplacením zálohy = 0 %,

 • storno poplatek po zaplacení zálohy = výška zaplacené zálohy, minimálně však 30% z celkové sumy

 • storno poplatek po zaplacení zálohy a stornování méně než 7 dni před termínem realizace objednané služby = 100% z celkové částky za objednané služby.

V. Záruka počtu zúčastněných osob

Klient bere na vědomí, že Provozovatelem potřebuje přesný údaj o počtu zúčastněných osob. V případě snížení počtu osob platí stejné storno podmínky za jednotlivce, jak je uvedeno v bodě IV. VOP. Klient je povinen společnost informovat o změně počtu osob nejpozději 1 den před konáním Aktivity. Garantovaný počet osob může být v den konání Aktivity navýšen. V takovém případě, bude dodatečně zaplacena plná suma za objednanou službu dle předem dohodnuté Ceny za navýšený počet osob. Pokud Klient neupozorní Provozovatele na navýšení počtu osob alespoň 1 den před uskutečněním objednané služby, Provozovatel může objednanou službu neposkytnout předem nepřihlášeným osobám.

VI. Změny a zrušení poskytovaných služeb

Provozovatel si vyhrazuje právo na změny v poskytovaných službách:

 • v důsledku nepříznivého počasí,

 • v důsledku technických poruch, na které nemá Společnost vliv,

 • v důsledku ohrožení bezpečnosti Klientů.

Pokud Provozovatel není z vlastní viny schopen zabezpečit objednané služby dle dojednané dohody, Klientovi nabídne alternativní program. Pokud Klient s alternativním programem nebude souhlasit, bude mu vrácena celá suma.

 

VII. Zodpovědnost za bezpečnost Klientů

Provozovatel neručí za úrazy při Aktivitách nabízených a organizovaných Provozovatelem. Každý Klient se účastní Aktivity na vlastní nebezpečí. Klient je povinen řídit se pokyny zodpovědného instruktora, průvodce, řidiče a jiného zodpovědného personálu. Provozovatel, její zástupci a její představitelé mají právo vyloučit Klienta nebo člena jeho skupiny z absolvování určitého programu, pokud zjistí, že Klient je pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek. Za tím účelem je Provozovatel oprávněn provést dechovou zkoušku Klienta, nebo člena jeho skupiny. V případě odmítnutí, zapíše za účasti svědků zápis o stavu Klienta.  

Vyloučení nebo nenaplnění programu z výše uvedených příčin se nepovažuje za nesplnění služeb ze strany Provozovatele.

VIII. Ručení v případě škody

Klient ručí za všechny škody, které Provozovateli způsobil jako i za škody způsobené členy skupiny Klienta a tyto škody Společnosti nahradí v plné výši. 

Provozovatel ručí jen za škody, u kterých bude jednoznačně a prokazatelně zjištěná vina Provozovatele.

Provozovatel v žádném případě neručí za škody, které způsobí třetí osoba.

Klient ručí za všechny škody, které způsobil externím dodavatelům Provozovatele jako i za škody způsobeny jednotlivci v skupině Klienta. Tyto škody nahradí externímu dodavateli Provozovatele v plné výši.

IX. Reklamace služeb Provozovatele

Pokud má Klient výhrady vůči poskytovaným službám během jejich realizace, je nutné se s výhradou ihned obrátit na zodpovědnou osobu. Klient může do 14 dní od konání akce své výhrady uplatnit doručenou reklamací v písemné formě. V reklamaci uvede, s čím konkrétně byl nespokojený, kdy byla akce uspořádána a čeho se domáhá. Provozovatel je povinen se k reklamaci Klienta vyjádřit do 30 dní po doručení reklamace. 

X. Odstoupení od smlouvy ze strany Provozovatele

Provozovatel je oprávněn ukončit smluvní vztah kdykoliv, když:

 • Klient bude opakovaně porušovat pokyny firemního personálu. Bude ničit majetek Provozovatele nebo majetek dodavatelů.

 • Pokud bude minimálně jeden z členů skupiny Klienta neplnoletý a objednaná služba svým charakterem povoluje účast jen plnoletým osobám.

 • Vyšší moc nebo jiné mimořádné okolnosti, za které Provozovatel nezodpovídá, dělají plnění smlouvy nemožným. Klientovi bude poskytnutý náhradní termín, případně alternativní program.

Klient není v těchto případech oprávněn uplatňovat nárok na náhradu škody.

XI. Řešení sporů

V případě, že dojde mezi Provozovatelem a Klientem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Klient podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

XII. Ochrana osobních údajů

Vyplněním údajů při rezervaci vyjadřuje Klient souhlas se zpracováním osobních údajů dle §5 Zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. Provozovatel se zavazuje, že osobní data, která poskytne Klient prostřednictvím registrace, nebudou poskytnuty bez souhlasu vlastníka těchto dat třetím osobám a nebudou použity na komerční nabídku nesouvisící s propagací webu www.rozlucky.com. Výjimku představují externí dodavatelé, kterým jsou osobní údaje Klientů dané v minimálním rozsahu, který je potřebný pro bezproblémový chod Aktivity. Současně se Provozovatel zavazuje k tomu, že na přání zákazníka kdykoliv jeho osobní data vymaže ze své databáze.

XIII. Závěrečná ustanovení, o kterých se Klient zavazuje informovat všechny členy skupiny.

Klient se zavazuje, že on a celá skupina se budou chovat v souladu s pokyny firemního personálu jako i externích dodavatelů. Nebudou ničit majetek Provozovatele nebo externích dodavatelů a v případě způsobení škody zaviněnou Klientovým chováním, nebo chováním kohokoliv ze skupiny Klienta, na sebe Klient přebírá veškerou zodpovědnost za její úhradu. Všichni účastníci aktivit musí být plnoletí. V případě večerních aktivit si externí dodavatelé služeb vyhrazují právo na neposkytnutí služby v případě, že se Klient dopustí porušení pravidel – tj. nevhodné oblečení, silný vliv alkoholu a jiných omamných látek, agresivní chování a podobně. V případě denních aktivit, kde je vysoká míra rizika (střelnice, vodní sporty, motokáry apod.), bude Klientovi odepřeno právo účasti na aktivitě, pokud je pod vlivem alkoholu a jiných omamných látek. 

Klient závazným objednáním služby potvrzuje, že se podrobně seznámil se Všeobecnými smluvními podmínkami Provozovatele stránky www.rozlucky.com a bezvýhradně s nimi souhlasí.

Datum platnosti a účinnosti VOP je od 1.7.2022.