Reklamácia služieb a odstúpenie

Reklamácia služieb a odstúpenie

Pre naše služby platia všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Rozlúčky s.r.o., prevádzkovateľa stránky www.rozlucky.com. Tieto podmienky sú zmluvnou súčasťou Vami (ďalej len Klient) zadanej služby. Podmienky platia aj pre budúce obchody, i keď na ne nebude v konkrétnom prípade výslovne odkázané. Podmienky Klienta, ktoré budú mať odlišné znenie, sú neplatné. Vedľajšie dohovory, zmeny v dohodách alebo ich zrušenie, musia byť uskutočnené písomnou formou a musia byť potvrdené spol. Mamoko s.r.o..

Klient uznáva tieto podmienky a vytvorením rezervácie sa zaväzuje ich dodržiavať.

A. Reklamácia služieb spoločnosti Rozlúčky s.r.o.

Ak má klient výhrady voči poskytovaným službám počas ich realizácie, je nutné sa s výhradou obrátiť ihneď na zodpovednú osobu. Klient môže do 14 dní od konania akcie svoje výhrady uplatniť doručenou reklamáciou v písomnej forme. V reklamácii uvedie konkrétne s čím bol nespokojný, kedy bola akcia usporiadaná a čoho sa domáha. Spoločnosť je povinná sa k reklamácii klienta vyjadriť do 30 dní po doručení reklamácie.

B. Odstúpenie od zmluvy zo strany Spoločnosti

Spol. Rozlúčky s.r.o. je oprávnená ukončiť zmluvný vzťah kedykoľvek, keď:


- klient bude opakovane porušovať pokyny firemného personálu. Bude ničiť majetok spoločnosti alebo jej dodávateľov.


- ak bude minimálne jeden z členov skupiny klienta neplnoletý a objednaná služba svojim charakterom povoľuje účasť len plnoletým osobám.


- vyššia moc alebo iné mimoriadne okolnosti, za ktoré spol. Mamoko s.r.o. nezodpovedá, robia splnenie zmluvy nemožným. Klientovi bude poskytnutý náhradný termín, prípadne alternatívny program. 


Klient nie je v týchto prípadoch oprávnený uplatňovať nárok na náhradu škody.
 Dátum platnosti a účinnosti je od 1.5.2021