GDPR

GDPR

Súhlas so spracovaním osobných údajov

 

Udelením tohto súhlasu so spracovaním osobných údajov poskytujete súhlas na to, aby spoločnosť Rozlúčky s.r.o.  zapísaná na adrese: Lermontovova 911/3, Bratislava, 81105, IČO: 55503632, zapísaná v OR Mestského súdu Bratislava III, odiel: Sro, Vložka číslo: 170070/B, prevádzkovateľ www.rozlucky.com; (ďalej ako "správca") spracovávala Vaše osobné údaje podľa ďalej uvedených podmienok.

 

Rozsah spracovania Vašich osobných údajov

Správca bude Vaše osobné údaje spracovávať v rozsahu, v akom ste ich poskytli v súvislosti s marketingovými aktivitami správcu, konkrétne s registráciou na webe www.rozlucky.sk formou plnej registrácie alebo skrátené registrácia pri vytvorení nezáväznej rezervácie. Správca bude spracovávať predovšetkým meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo a adresu bydliska alebo adresu kontaktného miesta.

 

Účel spracovania Vašich osobných údajov

Správca bude Vaše osobné údaje spracovávať na účely správnej a bezproblémovej realizácie Vami objednaných služieb. Spracovanie údajov bude spojené iba s Vami vytvorenúou objednávkou a jej bezproblémovou realizáciou.

 

Právny základ spracovania osobných údajov

Právnym základom spracovania je tento Váš súhlas a skutočnosť, že Vaše osobné údaje sú nevyhnutné pre správnu a bezproblémovú realizáciu Vami objednaných služieb. Osobné údaje sú spracovávané v súlade s Všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov - Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 - (ďalej ako "GDPR").

 

Doba, po ktorej budú Vaše osobné údaje spracovávané

Správca bude Vaše osobné údaje spracovávať po dobu 2 rokov od Vašej registrácie na webe www.rozlucky.sk alebo od Vašej objednávky služby na webe www.rozlucky.sk, ak tento súhlas neodvoláte.

 

Odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov

Tento Váš dobrovoľne udelený súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek bezplatne odvolať, a to prostredníctvom zaslania emailu na adresu: info@rozlucky.sk. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania vychádzajúceho zo súhlasu, ktorý bol daný pred jeho odvolaním. Odvolanie súhlasu tiež nemá vplyv na spracovanie osobných údajov, ktoré správca spracováva na základe iného právneho základu, než je súhlas.

 

Osoby s prístupom k Vašim osobným údajom

K Vašim osobným údajom bude mať prístup správca, jeho zamestnanci a prípadne tiež tretie osoby priamo spojené len so správnou a bezproblémovú realizáciou Vašej objednávky a ktorí poskytujú vhodné záruky a ktorých spracovanie spĺňa všetky požiadavky GDPR, a ktoré budú dostatočne chrániť Vaše práva a Vaše osobné údaje. Týmito osobami sú najmä dodávatelia objednávaných služieb. Tieto osoby však budú mať prístup k týmto údajom len po dobu nevyhnutne nutnú a v nevyhnutne potrebnom rozsahu (meno, priezvisko a telefónne číslo), ak to bude potrebné pre poskytnutie služby a splnenie zákonných požiadaviek.

 

Kontaktné údaje správcu

Správcu môžete kontaktovať na email: info@rozlucky.sk, či písomne ​​na adrese prevádzky správcu. Správca je oprávnený požadovať preukázanie Vašej totožnosti s cieľom zamedziť neoprávnenému prístupu k Vašim osobným údajom. Za účelom zvyšovania kvality služieb a uchovávanie záznamov o plnení právnych povinností správcu, môže byť všetka komunikácia medzi Vami a správcom monitorovaná.

 

Vaše práva súvisiace s ochranou Vašich osobných údajov

Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas, opraviť, či doplniť osobné údaje, požadovať obmedzenie spracovania, namietať proti spracovaniu osobných údajov, požadovať prenesenie údajov, prístupu k svojim osobným údajom, byť informovaný o porušení bezpečnosti osobných údajov, vymazania a na ďalšie práva stanovené v GDPR.

 

Právo namietať

Máte právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov, ak ich správca spracováva na účely priameho marketingu. Námietku je nutné podať správcovi. V prípade, že vznesiete námietku proti spracovaniu za účelom priameho marketingu, správca osobné údaje v tomto rozsahu ďalej nespracováva, ak nepreukáže závažné oprávnené dôvody pre spracovanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami alebo právami a slobodami alebo pre určenie, výkon alebo obranu právnych nárokov. Bližšie informácie o tomto práve obsahuje najmä čl. 21 GDPR.

 

Právo podať sťažnosť u dozorného úradu

Kedykoľvek môžete podať sťažnosť týkajúcu sa spracovania Vašich osobných údajov alebo neplnenie povinností správcu plynúcich z GDPR k dozornému úradu. Dozorným úradom je v SR Úrad na ochranu osobných údajov, so sídlom v Bratislave, Hraničná 12, 82007 - https://dataprotection.gov.sk/uoou/

 

Povinnosť poskytnúť osobné údaje. Následky neposkytnutie osobných údajov

Vaše osobné údaje poskytujete celkom dobrovoľne. Nemáte žiadnu povinnosť ich poskytnúť. V prípade, že Vaše osobné údaje neposkytnete, nehrozí Vám žiadna sankcia. Avšak ak osobné údaje správcovi neposkytnete, nebude Vám môcť bezproblémovo a správne realizovať Vami objednanú službu.