Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Pre naše služby platia všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Rozlúčky s.r.o., prevádzkovateľa stránky www.rozlucky.com, ktoré sú uvedené nižšie v bodoch I. až XII. Tieto podmienky sú zmluvnou súčasťou Vami (ďalej len Klient) zadanej služby. Podmienky platia aj pre budúce obchody, i keď na ne nebude v konkrétnom prípade výslovne odkázané. Podmienky Klienta, ktoré budú mať odlišné znenie, sú neplatné. Vedľajšie dohovory, zmeny v dohodách alebo ich zrušenie, musia byť uskutočnené písomnou formou a musia byť potvrdené spol. Rozlúčky s.r.o...

Klient uznáva tieto podmienky a vytvorením rezervácie sa zaväzuje ich dodržiavať.

 

Definície:

Rozlúčky s.r.o. -názov spoločnosti (ďalej len "Spoločnosť"), zapísanej na adrese: Lermontovova 911/3, Bratislava, 81105, IČO: 55503632 zapísaná v OR Mestského súdu Bratislava III, odiel: Sro, Vložka číslo: 170070/B, prevádzkovateľ www.rozlucky.com;

rozlucky.com - internetová stránka, na základe ktorej spoločnosť Mamoko s.r.o. poskytuje informácie o svojich aktivitách a predáva zábavné podujatia (ďalej len "webová stránka" alebo "online služby”);

Aktivita - služba, predmet predaja. Zábavné, spoločenské alebo športové podujatie poskytované Spoločnosťou alebo sprostredkované Spoločnosťou; 

Klient - Organizátor skupiny, t.j. fyzická osoba konajúca vo svojom mene alebo v mene podnikateľa, objednávajúca aktivity a zábavné podujatia;

Účastníci - skupina ľudí zapojených do zábavných podujatí organizovaných Spoločnosťou v súlade s pravidlami a predpismi.

Informačný vaučer -  zhrnutie rezervácie, ktorú Klient vytvoril. Obsahuje údaje ako typ objednanej aktivity, počet osôb, presný termín, výška zálohy a iné relevantné informácie.

Potvrdzujúci vaučer - je to potvrdenie zmluvy o organizovaní aktivity zaslané e-mailom, ktoré obsahuje zhrňujúce informácie ohľadom objednaných aktivít, dátumu a času vybraných aktivít, počtu osôb, kontaktných údajov a záverečných podmienok.

 

I. Zmluvný vzťah

Zmluvný vzťah medzi Spoločnosťou a Klientom vzniká na základe záväznej rezervácie a zaplatenia plnej sumy za objednané Aktivity, resp. zaplatenia zálohy podľa nižšie uvedených podmienok.

 

II. Ceny, potvrdenie rezervácie, záloha

- Ceny sú stanovené podľa platného cenníka, prípadne ústnou, či písomnou dohodou medzi Spoločnosťou a Klientom. Cena je však vždy dodatočne potvrdená emailovou formou.

- Klient vytvára rezerváciu pomocou rezervačného systému, emailom alebo telefonicky. Obratom mu bude vystavený Informačný vaučer s upresneným časom a dátumom objednaných služieb a výškou zálohy.

- Výšku zálohy určuje Spoločnosť vo výške 20-100% v závislosti od charakteru služby.

- Rezervácia musí byť potvrdená do 5 dní od dátumu jej vytvorenia zaplatením zálohy bankovým prevodom na účet spoločnosti alebo cez službu Paypall.

- Po zaplatení zálohy bude Klientovi zaslaný Potvrdzujúci vaučer s presným dátumom a časom objednaných aktivít.

- Zvyšná časť sumy bude zaplatená 7 dní pred objednanou Aktivitou, alebo ak sa na tom dohodnú obe strany, tak na zbernom mieste pred konaním prvej Aktivity.

 

III. Odstúpenie od zmluvy zo strany klienta

Po vytvorení rezervácie na konkrétny čas a termín a zaplatení zálohy  nie je možné od zmluvy so Spoločnosťou odstúpiť a klient nemá nárok na  vrátenie zálohy, nakoľko v zmysle ust. § 7 ods. 6 písm. k) zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, nemôže klient odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je poskytnutie služieb  súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote, pričom zmluva medzi Klientom a Spoločnosťou predstavuje zmluvu, na základe ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť službu na voľný čas, t.j. Aktivitu, v dohodnutom čase, resp. lehote konania aktivity.

 

IV. Podmienky pre stornovanie rezervácií

Pokiaľ nie je so spol. Rozlúčky s.r.o. uzatvorená iná písomná dohoda, platia nasledovné storno podmienky:

storno poplatok pred zaplatením zálohy = 0 %,

storno poplatok po zaplatení zálohy = výška zaplatenej zálohy, minimálne však 30% z celkovej sumy

storno poplatok po zaplatení zálohy a stornovaní menej ako 7 dni pred termínom uskutočnenia objednanej služby = 100% z celkovej čiastky za objednané služby.

 

V. Záruka počtu zúčastnených osôb

Klient berie na vedomie, že spoločnosť potrebuje presný údaj o počte zúčastnených osôb. V prípade zníženia počtu osôb platia rovnaké storno podmienky za jednotlivcov tak ako v bode IV. Klient je povinný spoločnosť informovať o zmene počtu osôb najneskôr 1 deň pred aktivitou. Garantovaný počet osôb môže byť v deň konania akcie navýšený. V takom prípade, bude v hotovosti zaplatená plná suma za objednanú službu podľa vopred dohodnutej ceny za navýšený počet osôb. Ak Klient neupozorní Spoločnosť na navýšenie počtu osôb aspoň 1 deň pred uskutočnením objednanej služby, Spoločnosť môže objednanú službu neposkytnúť vopred neprihláseným osobám. 

 

VI. Zmeny a zrušenie poskytovaných služieb

Spol. Rozlúčky s.r.o. si vyhradzuje právo na zmeny v poskytovaných službách:

-        v dôsledku nepriaznivého počasia

-        v dôsledku technických porúch, na ktoré nemá spoločnosť Mamoko s.r.o. vplyv

-        v prípade ohrozenia bezpečnosti Klientov

Ak spol. Rozlúčky s.r.o. z vlastnej viny nie je schopná zabezpečiť objednané služby podľa dojednanej dohody, Klientovi ponúkne alternatívny program. Ak Klient s alternatívnym programom nebude súhlasiť, bude mu vrátená záloha.

 

VII. Zodpovednosť za bezpečnosť Klientov

Spoločnosť neručí za úrazy pri športových a kultúrnych podujatiach ponúkaných a organizovaných spoločnosťou. 

Každý Klient spoločnosti sa zúčastňuje aktivít na vlastné nebezpečenstvo. Účastník je povinný riadiť sa pokynmi zodpovedného inštruktora, sprievodcu, šoféra a iného zodpovedného personálu. Spoločnosť, jej zástupcovia a jej predstavitelia majú právo vylúčiť klienta z absolvovania určitého programu, pokiaľ sa zistí, že klient je pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok. 

Za tým účelom je Spoločnosť oprávnená vykonaťdychovú skúšku klienta. V prípade odmietnutia spíše za účasti svedkov zápisnicu  o stave klienta.

Vylúčenie, alebo nenaplnenie programu z vyššie uvedených príčin sa nepovažuje za nesplnenie služieb zo strany spoločnosti.

 

VIII. Ručenie v škodovom prípade

Klient ručí za všetky škody, ktoré spoločnosti Mamoko s.r.o. spôsobil, ako aj škody spôsobené účastníkmi skupiny klienta, a tieto škody spoločnosti Mamoko s.r.o. nahradí v plnej výške. Spol. Rozlúčky s.r.o. ručí iba za škody, u ktorých bude jednoznačne a preukázateľne zistená vina spol. Rozlúčky s.r.o., v žiadnom prípade však neručí za škody, ktoré spôsobí tretia osoba.

Klient ručí za všetky škody, ktoré spôsobil externým dodávateľom spoločnosti Rozlúčky s.r.o., ako aj škody spôsobené jednotlivcami v skupine klienta. Tieto škody nahradí externému dodávateľovi spoločnosti Rozlúčky s.r.o. v plnej výške. 

 

IX. Reklamácia služieb spoločnosti Mamoko s.r.o.

Ak má klient výhrady voči poskytovaným službám počas ich realizácie, je nutné sa s výhradou obrátiť ihneď na zodpovednú osobu. Klient môže do 14 dní od konania akcie svoje výhrady uplatniť doručenou reklamáciou v písomnej forme. V reklamácii uvedie konkrétne s čím bol nespokojný, kedy bola akcia usporiadaná a čoho sa domáha. Spoločnosť je povinná sa k reklamácii klienta vyjadriť do 30 dní po doručení reklamácie.

 

X. Odstúpenie od zmluvy zo strany Spoločnosti

Spol. Rozlúčky s.r.o.  je oprávnená ukončiť zmluvný vzťah kedykoľvek, keď:

-    klient bude opakovane porušovať pokyny firemného personálu. Bude ničiť majetok spoločnosti alebo jej dodávateľov.

-    ak bude minimálne jeden z členov skupiny klienta neplnoletý a objednaná služba svojim charakterom povoľuje účasť len plnoletým osobám.

-    vyššia moc alebo iné mimoriadne okolnosti, za ktoré spol. Rozlúčky s.r.o. nezodpovedá, robia splnenie zmluvy nemožným. Klientovi bude poskytnutý náhradný termín, prípadne alternatívny program. 

Klient nie je v týchto prípadoch oprávnený uplatňovať nárok na náhradu škody.

 

XI. Ochrana osobných údajov

Vpísaním údajov pri rezervácii vyjadruje Klient súhlas so spracovaním osobných údajov. Spoločnosť sa zaväzuje, že osobné dáta, ktoré poskytne Klient prostredníctvom registrácie nebudú poskytnuté bez súhlasu vlastníka týchto dát tretím osobám a nebudú použité na komerčnú ponuku nesúvisiacu s propagáciou www.rozlucky.com. Výnimku predstavujú externí dodávatelia, ktorým sú osobné údaje zákazníkov predávané v minimálnom rozsahu, ktorý je potrebný na bezproblémový chod Aktivity.  Súčasne sa Spoločnost zaväzuje k tomu, že na prianie zákazníka kedykoľvek jeho osobné dáta vymaže zo svojej databázy.

 

XII. Záverečné ustanovenia, o ktorých sa klient zaväzuje informovať všetkých členov skupiny

Klient sa zaväzuje, že on a celá skupina sa budú správať v súlade s pokynmi firemného personálu ako aj externých dodávateľov. Nebudú ničiť majetok firmy alebo jej dodávateľov a v prípade spôsobenia škody zavinenou klientovým správaním, preberá klient na seba zodpovednosť za jej úhradu. Všetci účastníci aktivít musia byť plnoletí. V prípade večerných aktivít si externí dodávatelia služieb (kasíno, striptízový klub, klub a pod) vyhradzujú právo na neposkytnutie služby, ak sa klient dopustí porušenia ich pravidiel - t.j. nevhodné oblečenie, silný vplyv alkoholu a iných omamných látok, agresívne správanie a pod. V prípade denných aktivít, kde je vysoká miera rizika (rafting, strelnica, motokáry a pod), bude klientovi odoprené právo účasti na aktivite, ak je pod vplyvom alkoholu a iných omamných látok. 

 

Klient záväzným objednaním služby potvrdzuje, že sa podrobne oboznámil so Všeobecnými zmluvnými podmienkami spoločnosti  Rozlúčky, s. r. o. a bezvýhradne súhlasí s nimi.

 

Dátum platnosti a účinnosti VšOP je od 1.5.2021